Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.powkrasnik.pl

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 i nr 2 w Kraśniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ludian , mludian@powiatkrasnicki.pll. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818261805 wewnętrzny 205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Lubelskie
  2. Kraśnicki
  3. Kraśnik
  4. Kraśnik
  5. Wł. Sikorskiego 19
  6. 23-204 Kraśnik

  Parking

  1. Nie mamy parkingu.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
  3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia prowadzą schody.
  2. Otwierają się na zewnątrz.
  3. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  4. Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

  Ciągi poziome

  1. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

  Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Schody

   1. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

  Pomieszczenia

  1. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.