Kodeks Wychowanka

KODEKS WYCHOWANKA

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kraśniku

 

                                                                        Prawa Wychowanka

W Placówce dziecko ma określone prawa, które realizowane są poprzez:

  §1

Prawo do wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka poza rodziną do zapewnienia mu w miarę możliwości zgodnie z jego potrzebami opieki
i wychowania w rodzinnych formach opieki zastępczej.

 1. Umożliwienie kontaktu z rodziną naturalną poprzez wyjazdy do domu rodzinnego,
  a także przyjmowanie rodziców na terenie Placówki
 2. Dążenie do zapewnienia przysposobienia przez rodzinę adopcyjną, bądź zastępczą dzieci, które nie mają szansy powrotu do rodziny naturalnej.

§2

Zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego

 1. Przydzielenie s3tałego opiekuna na okres pobytu dziecka w Placówce, który koordynuje wszelkie działania na rzecz Wychowanka.
 2. Zapoznanie Wychowanka z prawami i obowiązkami jakie obowiązują na terenie Placówki.
 3. Organizowanie stałej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.
 4. Zawarcie w codziennym planie dnia właściwych dla wieku proporcji nauki, pracy, zabawy i wypoczynku.
 5. Zapewnienie trwałości norm i zasad panujących w Placówce.

§3

Utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną

 1. Zapewnienie możliwości wyjazdu do domu rodzinnego wychowanków z dalszych stron święta i wszelkie dłuższe okresy wolne od nauki, finansowanie tego typu wyjazdów.
 2. Zapraszanie do Placówki i przyjmowanie rodziny Wychowanków.
 3. Zachęcania rodziców do utrzymywania stałych, regularnych kontaktów.
 4. Zapewnienie możliwości kontaktu telefonicznego.

§4

Powrotu do rodziny naturalnej

 1. Podtrzymywanie i wzmacnianie związków emocjonalnych z rodzicami i najbliższą rodziną.
 2. Pomoc w niezbędnych formalnościach.

§5

Traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej

 1. Respektowanie podmiotowości dziecka.
 2. Stwarzanie przyjaznej, życzliwej atmosfery w relacjach wychowawca-wychowanek, wychowanek-wychowanek.
 3. Pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji, przy jednoczesnym uczeniu odpowiedzialności za skutki tych decyzji.

§6

Ochrony przed arbitralna lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka

 1. Zakaz ujawniania informacji mogących mieć niekorzystny wpływ na dobro dziecka, wychowanek samodzielnie wyznacza granice swojej prywatności, decydując o tym, które informacje chce ujawnić.
 2. Możliwość kierowania swoim życiem.
 3. Ochrona przed przedstawieniem jednostki w fałszywym świetle, upowszechnianie fałszywych lub niesprawdzonych opinii o dziecku.
 4. Prawo do ochrony korespondencji przed czytaniem przez osoby niepowołane.

 

§7

Praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka

 1. Umożliwienie uczestnictwa we Mszy Świętej, obrzędach i praktykach religijnych.

§8

Kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy

i wypoczynku

 1. Pomoc w doborze odpowiedniej szkoły.
 2. Organizowanie na terenie Placówki różnorodnych zajęć.
 3. Organizowanie wycieczek i umożliwianie wzięcia udziału w wyjazdach szkolnych za dodatkową opłatą.
 4. Umożliwienie uczestnictwa w kółkach zainteresowań na terenie instytucji kulturalno-oświatowych poza Placówką i w Placówce.
 5. Umożliwienie czynnego udziału w imprezach masowych organizowanych na terenie miasta.
 6. Organizowanie wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska.

§9

Pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowania poza rodzinę naturalną

 1. Umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach dla młodzieży usamodzielnionej organizowanych przez PCPR.
 2. Możliwość zarządzania i dysponowania własnym kieszonkowym.
 3. Naukę gotowania, sprzątania, pieczenia i szycia.
 4. Umożliwienie zdobycia wykształcenia i zawodu.
 5. Uczenie dbałości o własne zdrowie.
 6. Pomoc w załatwianiu podstawowych dokumentów.

§10

Dostępu do informacji

 1. Prawo do znajomości swoich praw.
 2. Informowanie wychowanka na bieżąco o jego aktualnej sytuacji, oraz podejmowanych wobec niego decyzjach i działaniach.
 3. Dostęp do telewizji, radia, do sieci internetowej.
 4. Umożliwienie korzystanie z biblioteki zarówno na terenie Placówki, szkoły jak
  i biblioteki publicznej.

§11

Wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą

 1. Prawo do swobodnej wypowiedzi nie obrażającej uczuć i godności innych osób.
 2. Zapewnienie możliwości życzliwej rozmowy i dyskusji na temat spraw bieżących dotyczącej własnej osoby ze wszystkimi pracownikami Placówki.12

Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem

 1. Respektowanie prawa do wychowania i dorastania w atmosferze miłości
  i bezpieczeństwa, poszanowanie podmiotowości, godności i indywidualności każdego wychowanka.
 2. Zaznajomienie ze wszystkimi prawami dzieci, oraz respektowanie tych praw przez dorosłych.
 3. Gwarancję prawa każdorazowego wytłumaczenia się dziecka w przypadku podejrzenia o przewinienie.
 4. Zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Poszanowania godności Wychowanka poprzez zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania i stosowania, presji psychicznej.

II.

 Obwiązki wychowanka

 1. Dbać o dobre imię Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kraśniku.
 2. Przestrzegać ustalonego planu dnia.
 3. Okazywać szacunek osobom pracującym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz pozostałym wychowankom.
 4. Racjonalnie wykorzystywać czas na naukę własną.
 5. Uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły oraz inne zajęcia obowiązkowe.
 6. Wykonywać prace samoobsługowe i prace na rzecz Placówki.
 7. Dbać o wyposażenie Placówki.
 8. Przestrzegać norm życia zbiorowego wykonując aktualnie obowiązujące Zarządzenia Dyrektora i Wychowawców.
 9. Szanować pracę wszystkich pracowników Placówki i Wychowanków.
 10. Być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, otaczać opieką młodszych i słabszych.
 11. Przestrzegać zasad higien osobistej, estetyki ubioru oraz porządku i czystości
  w pomieszczeniach i w ogrodzie Placówki.
 12. Po Placówce chodzić w ciapach. Obuwie zdejmować w szatni.
 13. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób.
 14. Każdorazowo uzyskać zezwolenie u Wychowawcy na wyjście poza Placówkę
  i powiadamiać wychowawcę o swoim powrocie.

                                             Organizacja życia w Placówce

§13

Szczegółowe zasady urlopowania w Placówce

 1. Każdy Wychowanek Placówki ma prawo do urlopowania do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej jeżeli rodzice lub inna osoba posiadają zgodę Sądu Rodzinnego lub Dyrektora Placówki ( poza wyjątkiem gdy jest zakaz lub ograniczenie sądu).
 2. Dyrektor może udzielić Wychowankowi urlopowania w dni nauki szkolnej
  w sytuacjach losowych.
 3. Wychowanek ma prawo do skrócenia czasu urlopowania i wcześniejszego powrotu do Placówki (powody przerwania urlopowania winny być przedstawione Dyrektorowi
  i Wychowawcy).
 4. W uzasadnionych przypadkach Wychowawca ma prawo do kontroli rzeczy przynoszonych przez Wychowanka po powrocie z urlopowania i odebrania papierów, zapałek, zapalniczek, alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 5. Wychowankowi może zostać wstrzymane prawo do urlopowania w przypadku rażącego naruszenia zasad pobytu w Placówce. Decyzję o wstrzymaniu prawa do urlopowania jak i jego przywrócenia podejmuje Dyrektor na wniosek Wychowawcy.
 6. Osoba zabierająca dziecko do domu zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko w okresie jego pobytu w domu oraz terminowego odwiezienia dziecka do Placówki.
 7. W sytuacji gdy osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków, psychoaktywnych wychowawca nie wyraża zgody na urlopowanie dziecka.

 

 

§14

Szczegółowe zasady odwiedzin w Placówce

 1. Odwiedziny Wychowanka mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej oraz
  w tygodniu o godzinach nienaruszających planu dnia po uzyskaniu zgody Wychowawcy.
 2. Osoba odwiedzająca może przebywać w wyznaczonym do tego miejscu – świetlica.

Za zgodą Wychowawcy oraz Wychowanków wspólnie zamieszkujących  osoba odwiedzająca może wejść do pokoju Wychowanka.

 1. Na życzenie Wychowawcy osoba odwiedzająca jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości oraz bezwzględnie do przestrzegania Regulaminu Porządkowego Placówki.
 2. Wychowawca odnotowuje odwiedziny w Księdze gości.
 3. Wizyty na terenie Placówki powinny odbywać się w atmosferze spokoju oraz zachowaniem kultury.
 4. Naganne zachowanie odwiedzających lub Wychowanka przyjmującego gości jest powodem do natychmiastowego zakończeni odwiedzin.
 5. W sytuacjach gdy Wychowawca podejrzewa, iż osoba odwiedzająca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych nie zezwala na odwiedziny.
 6. Odwiedziny odbywają się w dni nauki szkolnej w godzinach czasu wolnego natomiast w dni wolne nauki szkolnej w godzinach 10.00 do 20.00, w czasie uzgodnionym
  z Wychowawcą odpowiedzialnym za dyżur.
 7. Czas wizyty nie może być zbyt długi, aby nikt nie kolidował z wykonywaniem podstawowych obowiązków należących do Wychowanka z planem dnia.
 8. Odwiedzjący powinni stosować zasadę poszanowania spokoju i intymności innych mieszkańców, stąd nie może być zbyt duża liczba gości u jednego Wychowanka ( nie więcej niż dwie osoby w tym samym czasie).
 9. Wychowanek ma prawo do odmówienia odwiedzin.

§15

Szczegółowe zasady zwalniania Wychowanków poza teren Placówki

 1. Poza teren Placówki może zwolnić się Wychowanek, który ukończył 13 lat i otrzymał zgodę dyżurującego Wychowawcy.
 2. Wychowanek przed wyjściem dokonuje wpisu w Ewidencji zwolnień Wychowanków wpisując miejsce pobytu, godzinie wyjścia i powrotu do Placówki.
 3. Wychowawca dokonuje wpisu godziny powrotu Wychowanka do Placówki.
 4. Nowoprzybyły Wychowanek nie może zwalniać się poza teren Placówki przez pierwszy tydzień pobytu w Placówce.
 5. Wychowanek, który otrzymał zgodę na wyjście, może przebywać poza Placówką do czasu ukończenia dyżuru Wychowawcy zwalniającego, bądź wyznaczonej przez niego godziny, ale nie dłużej niż do godziny 20.00.
 6. W sytuacjach wyjątkowych wyjście Wychowanka po godzinie 20.00 lub przedłużony czas wyjścia należy uzgodnić z Wychowawcą dyżurującym.
 7. Konsekwencją nie stawienia się na wyznaczony czas jest terminowe ograniczenie wyjść z Placówki (zakaz opuszczania Placówki w dniu następnym).

§16

Szczegółowe zasady korzystania z telefonu komórkowego

 1. Wychowanek może posiadać telefon komórkowy.
 2. Na czas odrabianek tj. od godz. 16.00 do 18.00 Wychowankowie oddają telefon do Wychowawcy.
 3. Wychowankowie mogą korzystać z telefonu komórkowego do godziny 22.00.
 4. W weekendy Wychowanek może korzystać z telefonu komórkowego w godzinach od 7.30 do 22.00, po wcześniejszym wykonaniu generalnych porządków.
 5. Placówka nie odpowiada materialnie za telefon komórkowy Wychowanka.
 6. Placówka nie pokrywa kosztów korzystania Wychowanka z telefonu komórkowego.
 7. Na terenie Placówki niedozwolone jest nagrywanie filmów, rozmów, oraz robienie zdjęć Wychowankom, i pracownikom bez ich zgody.
 8. Jeżeli Wychowanek rażąco narusza zasady korzystania z telefonu komórkowego, telefon może być zabrany przez Wychowawcę.

§17

Obowiązki Wychowanków w pokojach mieszkalnych

 1. Dbać o porządek, czystość i estetyczny wygląd pokoju.
 2. Dokładnie i estetycznie ścielić łóżko.
 3. Nie przechowywać w łóżku żadnych rzeczy oprócz pościeli.
 4. Odzież przechowywać w szafie.
 5. Gasić światło oraz wyłączyć urządzenia elektryczny (radio, magnetofon, prostownica itp.) przed wyjściem pokoju.
 6. W pokoju zabrania się malowania na ścianach, wbijania gwoździ, naklejania ozdób na ścianach, meblach bez uzgodnienia z Wychowawcą.
 7. Za wszystkie uszkodzenia, zniszczenia odpowiada Wychowanek, który je spowodował.

§18

Obowiązki Wychowanka w jadalni

 1. Przychodzić na posiłki w godzinach wyznaczonych na posiłek.
 2. W czasie posiłków zachowywać się kulturalnie,
 3. Nie wynosić posiłków oraz naczyń do pokoi mieszkalnych i świetlic.
 4. Sprzątać po sobie jedzenie, naczynia oraz stoły.

§19

Obowiązki Wychowanka w łazience

 1. Umiejętnie obchodzić się z urządzeniami sanitarnymi.
 2. Oszczędzać wodę, zakręcać krany.
 3. Toaletę, umywalkę, kabinę prysznicową po skorzystaniu należy pozostawić
  w czystości.
 4. Nie wrzucać do ubikacji przedmiotów stałych (ubrania, grube papiery).
 5. Zużyte środki higieniczne wyrzucać do kosza.
 6. Wszyscy Wychowankowie są zobowiązani do dbania o porządek, czystość toalet

i łazienek.

 1. Raz w tygodniu w sobotę odbywa się generalne sprzątanie łazienek przez osoby chętne lub wyznaczone przez Wychowawcę.

IV.

Nagrody dla wychowanków

§20

Wychowanek może być nagrodzony m.in. za:

 1. Wzorową postawę i zachowanie w Placówce.
 2. Rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia i wymierne postępy w nauce.
 3. Zaangażowanie i aktywność społeczną (pracę na rzecz grupy i Placówki, udział
  w organizacji różnych uroczystości, pomoc młodszym Wychowankom).
 4. Utrzymywanie w czystości rzeczy osobistych, ład i porządek w pokoju.
 5. Przestrzeganie regulaminu, rozkładu dnia, wzorowe wykonanie przydzielonych dyżurów oraz doraźnych prac.
 6. Rzetelne realizowanie programu terapeutycznego.

§21

Wychowanek Placówki może być nagrodzony m.in. w formie: 

 1. Ustnej pochwały Wychowawcy na forum wszystkich mieszkańców Placówki.
 2. Wyróżnienie Dyrektora Placówki w formie ustnej i pisemnej wobec wszystkich mieszkańców Placówki.
 3. Pozwolenia wyjazdu na wycieczkę, zawody sportowe.
 4. Pierwszeństwa uczestnictwa w wycieczkach, imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Placówkę, szkołę lub inne instytucje.
 5. Listu pochwalnego do rodziców lub opiekunów.
 6. Dyplomu uznania, nagrody natury rzeczowej.
 7. Wnioski do Dyrektora Placówki o przyznanie nagrody mogą składać Wychowankowie wraz z Wychowawcą lub Wychowawcy.
 8. Decyzję o przyznaniu nagrody rzeczowej i dyplomu uznania podejmuje Zespół Wychowawczy.
 9. Pozostałe decyzje dotyczące nagród podejmuje Wychowawca w porozumieniu
  z Dyrektorem Placówki.

V.

Konsekwencje stosowane względem wychowanków

 1. Wobec wychowanków Placówki mogą być wyciagnięcie konsekwencje za nieprzestrzeganie obowiązków oraz naruszanie praw innych dzieci poprzez:
 2. słowne upomnienie udzielone przez Wychowawcę;
 3. upomnienie lub nagana Dyrektora;
 4. jednorazowe pozbawienie przez wychowawcę lub Dyrektora Placówki prawa do reprezentowania Placówki na zewnątrz i udziału w imprezach organizowanych poza Placówką (wycieczki, biwaki, itp.);
 5. okresowe pozbawienie przez Wychowawcę prawa do korzystania z różnych przyjemności np. telewizja, telefon komórkowy, komputer, gry komputerowe itp.;
 6. zawiadomienie pisemne rodziców lub opiekunów oraz sądu o nagannym zachowaniu dziecka;
 7. zmniejszenie przez Dyrektora, na wniosek Wychowawcy, wysokości kieszonkowego do najniższej kwoty ustalonej w rozporządzeniu, na ustalony okres.
 8. Udzielenie dziecku konsekwencji winno być poprzedzone pracą Wychowawczą
  z Wychowankiem.
 9. Nie można stosować konsekwencji naruszających godność osobistą i cielesną Wychowanka.
 10. Postanowienia końcowe

Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Zespołu ds. okresowej oceny oraz przedstawicieli Wychowanków powinny być rozpatrywane przy udziale każdej ze stron.

Wychowanek może zgłosić sprzeciw wobec udzielonej mu nagrody lub konsekwencji do Dyrektora w ciągu 3 dni, a dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć i podjąć stosowną decyzj