Regulamin Sam. Wych.

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Kraśniku

Podstawowym zadaniem każdego Wychowanka jest pilna i systematyczna nauka oraz wytrwała praca nad pełnym rozwojem osobowości.

§1

Udział w życiu społecznym

 1. Każdy wychowanek, jeśli wyraża na to zgodę, może zostać członkiem Samorządu Wychowanków, który jest najwyższą władzą społeczności dzieci i młodzieży naszej Placówki.
 2. Wychowankowie Placówki w wyborach bezpośrednich wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. 
 3. Pracą Samorządu Wychowanków kieruje dwóch przedstawicieli wybranych przez ogół wychowanków w głosowaniu do Samorządu. 
 4. Wyżej wymienieni powinni mieć ukończony 14 r. życia, cieszyć się pozytywną opinią i zaufaniem pozostałych Wychowanków oraz nie powinni być objęci nadzorem kuratora sądowego.
 5. Kadencja przedstawicieli Samorządu trwa jeden rok szkolny.
 6. Wychowankowie wybierają opiekuna Samorządu spośród Wychowawców Placówki. Opiekun spełnia rolę doradcy w rozstrzyganiu podejmowanych spraw i łącznika z kadrą pedagogiczną i Dyrektorem Placówki.
 7. Samorząd Wychowanków współpracuje bezpośrednio z wybranym opiekunem, pracownikami pedagogicznymi i pracownikami administracyjnymi Placówki.
 8. Przedstawiciele Samorządu Wychowanków prowadzą posiedzenia Samorządu
  i uczestniczą w zebraniach pracowników pedagogicznych jeśli zostaną zaproszeni przez Dyrektora.
 9. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Placówki wniosek i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.

§2

Postanowienia końcowe

 1. Wychowankowie występujący w obronie swoich praw, nie mogą być z tego powodu
  w jakikolwiek sposób represjonowani.
 2. Uchwalony Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez przedstawicieli samorządu i akceptacji Dyrektora.