RODO

            KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA                

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż:

Administrator:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka  jest:
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kraśniku

z siedzibą:  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19A,  23-204 Kraśnik,  nr tel.: 81 825-69-80

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Kraśniku

            z siedzibą:  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19,  23-204 Kraśnik,  nr tel.: 81 825-69-80

Inspektor Ochrony Danych:

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Placówkach pełni Pani Wioleta Grzymek- Perlak adres poczty elektronicznej e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl

Cel i podstawy przetwarzania:

 1. Pani/ Pana/ Dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Placówki w Kraśniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynika z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych ,

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem / Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą /,
 2. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne („wymóg ustawowy”), a w pozostałym zakresie dobrowolne,
 2. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.