O nas

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 i Nr 2 w Kraśniku zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy pieczy zastępczej.

Placówka posiada po 14 miejsc statutowych i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed 18 rokiem życia.
W wyjątkowych przypadkach może być umieszczone dziecko poniżej 10 lat, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, nie wcześniej jednak niż przed ukończeniem 3 roku życia.

Podopiecznym zapewnia się warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego, odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka.

Placówka opiekuje się dziećmi, których rodziny są w kryzysie, dba o prawidłowy rozwój podopiecznych i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto placówka utrzymuje kontakty z rodzicami i innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków do ich powrotu do rodziny pochodzenia.
Współpracuje również z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Adopcyjno – Opiekuńczymi w celu pozyskania dla przebywających w placówce  dzieci, rodzinnych  form opieki i wychowania.